zurück

Tomokai Speziallehrgang, 16.–17.12.2017

Mit Shihan Carlo Fugazza und Shihan Toni Romano