zurück

Tomokai Speziallehrgang, 12.–13.12.2015

Mit Shihan Carlo Fugazza und Shihan Toni Romano